Maori Made Easy - Week 8

Tirohia anō ngā whakaahua, ka whakahua-ā-waha mai ai koe i te tō māua, tā māua, ō māua, ā māua rānei. Kia pērā anō mō ngā kupu kōrua, rāua, mātou, tātou, me koutou.

Look again at the pictures and say out loud the correct possessive, choosing from tō māua, tā māua, ō māua and ā māua for each object. Repeat the same exercise using kōrua, rāua, mātou, tātou and koutou.

This exercise requires you to have access to pages 92 and 93 of the book Māori Made Easy.

Pin It on Pinterest

Share This